Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com
Ara

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişilik olan Hangisi İnternet ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("HangiKredi.com") için geçerlidir. Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu ‘Gizlilik Bildiriminde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu ‘Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

HangiKredi.com (Gizlilik Bildirimi’nde "biz" veya "bizim" olarak anılabilir), gizlilik kurallarına önem veren bir kurumsal bir firma olup, Hangisi İnternet ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ağı içerisinde hangiKredi.com olarak bu internet sitesini hizmete sunmaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi’nde internet siteleri aracılığı ile toplanan ziyaretçi bilgilerinin nasıl toplandığı,işlendiği ve korunduğu açıklanmaktadır.

Bu Gizlilik Bildirimi’nde bilgileriniz zaman zaman “kişisel veri” olarak ifade edilmektedir. Ayrıca internet sayfamızda kişisel verilerinizin toplanması,korunması ve depolanmasına ilişkin olarak “işleme” ifadesi kullanılabilir.

“Bu internet sitesi” ya da “internet sitemiz” şeklinde tanımlanan internet sayfaları ile belirtilmek istenen, sadece HangiKredi.com internet sitesinin özel bir uzantısı olan ve Hangisi İnternet ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.‘ye atanmış, HangiKredi.com ile başlayan internet sitesi anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Bildirimi’nde tarif edildiği şekilde bilgilerinizin işlenmesini kabul etmiş bulunmaktasınız. Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen bu internet sitesinde yer alan İletişim Formu bölümünü veya kvkk@hangikredi.com e-posta adresini kullanınız.

Hangikredi’nin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?

HangiKredi.com’u kullanırken herhangi bir kişisel veri paylaşmak zorunda değilsiniz. Bu internet sitesi sadece ziyaretçiler tarafından gönüllü ve bilinçli olarak paylaşılan bilgileri toplamaktadır. Paylaşılan bilgiler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, isim, iş unvanı, şirket adresi, e-mail adresi, telefon içermektedir. Bize iletmiş olduğunuz blog, forum, wiki ya da diğer sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarınızı da muhafaza edebiliriz.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Hangikredi.com’un meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak toplanabilmektedir.

Genel olarak internet sitemizi ziyaret edenlerden “özel nitelikli kişisel verileri” (ırk/etnik köken bilgileri, dini inanışlar, sabıka kaydı, fiziksel ve sağlık verisi vb.) talep etmemekteyiz. Sadece gerekli olduğu durumlarda ve açık rızanızın alınması koşulu ile bu verileri toplayabilir ve işleyebiliriz.

HangiKredi Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyor?

Bu internet sitesi; IP adresi, internet tarayıcısı tipi ve dili, erişim zamanları ve internet sitesi adresleri gibi standart log bilgilerini toplamaktadır. Bu internet sitesinin iyi bir şekilde yönetilmesi ve ileri seviyede kullanım rahatlığının sağlanabilmesi için bizim tarafımızdan ya da hizmet sunucumuz tarafından toplu veri toplamak için çerezler (cookies) (kullanıcının tarayıcısında depolanmış kısa text dosyaları) ya da web işaretçileri (bu internet sitesinin belli sayfalara ya da belirli tanımlama bilgilerine erişen ziyaretçileri sayabilmesine imkan sağlayan elektronik görseller) kullanılabilir. Bu çerezleri ve diğer takip teknolojilerini nasıl kullandığımız ile ilgili detayları ve bunları nasıl kontrol edebileceğiniz ile ilgili bilgileri Çerez (Cookie) Bildirimi bölümünde bulabilirsiniz.

HangiKredi Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanıyor?

Zaman zaman bu internet sitesi aracılığı ile kişisel verilerinizi paylaşmak durumunda kalabilirsiniz; örneğin, özel bir içeriğe erişmek, bir kampanyaya veya ankete katılmak ya da ilgilendiğiniz bir alan hakkında detaylı bilgi almak için bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda paylaştığınız bilgiler, talebinizi yerine getirebilmek amacıyla işlenebilir. Ayrıca pazar araştırmaları/genel araştırmalar kapsamında sizlerle iletişime geçebiliriz. Dilediğiniz zaman, size ilettiğimiz e-posta ve diğer paylaşımları durdurmamızı bizden talep edebilirsiniz.

HangiKredi Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor mu?

HangiKredi.com, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için HangiKredi.com’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olarak ilgili hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ve Hangisi İnternet ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. nin bünyesinde yer alan HangiKredi.com’ un ağında bulunan üye firmalara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına açık rızanız doğrultusunda aktarabilecektir. HangiKredi.com, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi(iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web Sitesi hizmetlerine ilişkinhataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri,çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iLab Holding ve iLab Holding Grup Şirketleri Şirket yetkilileri, iLab Holding iştirakleri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

İşbu Çerez Politakası HangiKredi.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Verilerime Nasıl Ulaşabilirim, güncelleyebilirim?

Verilere erişmek, detaylarını güncellemek ya da artık herhangi bir bilgilendirme mesajı almak istemeyen veya diğer paylaşımları durdurma amacıyla talepte bulunacak ziyaretçiler, kvkk@hangikredi.com e-posta adresine elektronik imzalı ve ya mobil imza ile başvuru yaparak veri sorumlusu ile irtibata geçmelidirler.

HangiKredi Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

HangiKredi.com olarak, bu internet sitesi aracılığıyla ziyaretçilerin paylaştığı tüm verileri mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işleyerek muhafaza ediyoruz ve gizli tutulmasına büyük önem veriyoruz.

Kişisel Verilerle ilgili Mevzuat Değişikliklerinden Nasıl Haberdar Olabilirim?

İşbu Gizlilik Bildirimi üzerinde zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılabilecektir. Herhangi bir değişiklik yapılması halinde sayfanın en üstünde yer alan güncelleme tarihi değiştirilecek ve Gizlilik Bildirimi güncellendiği tarih itibariyle geçerli olacaktır. Yapılan değişiklikleri görmek ve bunların sizi nasıl etkileyeceği hakkında bilgi almak için işbu Gizlilik Bildirimi’ni düzenli olarak kontrol ediniz.

Çocukların Güvenliği için Koruma

İnteraktif internet dünyasında çocukların mahremiyetlerini korumanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu internet sitesi 18 yaş ve altı kişiler için tasarlanmamıştır ve özellikle onları hedeflememektedir. Herhangi bir kasıt olmaksızın, 18 yaş altı bir ziyaretçiye ilişkin internet sitemiz üzerinden bilgi toplanıldığının farkına varılması halinde, söz konusu bilgiler kayıtlarımızdan derhal silinecektir. 18 yaşın altındaki kişilerden isteyerek bilgi toplama ve bu bilgileri saklama gibi bir politikamız bulunmamaktadır.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.
Anel İş Merkezi Yamanevler Mah. Site Yolu Cad. No:5/6 34768 Ümraniye/ İstanbul MERSİS NO: 0524052734800011

Web Sitesi: https://www.hangikredi.com

E-posta: kvkk@hangikredi.com

MERSİS NO: 0524052734800011